Chính sách bán hàng

CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG CÁC DỰ ÁN THIÊN LONG REAL PHÂN PHỐI

I. CHÍNH SÁCH DỰ ÁN THE DIAMOND THỐNG NHẤT

Chính sách bán hàng The Diamond Thống Nhất - Đồng Nai

II. CHÍNH SÁCH DỰ ÁN THE RUBY TAM PHƯỚC

Phương Thức Thanh Toán The Ruby Tam Phước